Activitate ştiinţifică

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ în anul 2019

Componenta de cercetare ştiinţifică este una din prioritățile departamentului Limbi Moderne. Actualmente direcțiile prioritare de cercetare a personalului Departamentului sunt: Limba și societatea: Abordări sociolingvistice și didactice cu direcțiile: „Probleme actuale de lingvistică generală, sociolingvistică și terminologie” și „Abordări moderne în dezvoltarea competențelor comunicative în procesul de predare-învățare a limbilor străine de afaceri”; Managementul intercultural.

Personalul didactic, în colaborare cu specialiştii din domeniu, elaborează diverse lucrări științifice și metodico-didactice (monografii, manuale, note de curs, culegeri de teste/texte etc.), articole metodico-didactice şi ştiinţifice indispensabile procesului instructiv. Profesorii publică articole ştiinţifice şi metodico-didactice în reviste naţionale, categoria A, B, C şi din străinătate, participă la mese rotunde, seminare interdepartamente, sesiuni de comunicări, conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale.

Perfecţionarea continuă a măiestriei cadrelor didactice constituie unul din obiectivele majore ale departamentului care se realizează prin diverse activităţi: Seminarul metodic, studii de master și doctorat, asistări la orele colegilor, studii individuale, programe de instruire continuă, stagii de documentare și perfecţionare în instituţiile de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare etc. Prin urmare, potenţialul ştiinţifico-didactic al membrilor departamentului este în continuă dezvoltare. În prezent,

1 profesor deține gradul de doctor habilitat:
 • Gh. Moldovanu, prof. univ, dr. hab. în filologie.
4 profesori dețin gradul de doctor:
 • D. Rusu, conf. univ., dr. în economie,
 • A. Ixari, conf. univ., dr. în pedagogie,
 • A. Romanova, lect. univ., dr. în filologie,
 • S. Dragancea, conf. univ., dr. în filologie.
9 profesori au o dublă specializare:
 • O. Calina, lect. univ. – economie,
 • A. Pîrlog, lect. univ. – economie,
 • S. Vasilachi, lect. univ. – drept economic,
 • N. Bolgari, lect. univ. – economie,
 • A. Chiosea, lect. univ. – economie,
 • L. Diaconu, lect. sup. univ. – filozofie.
10 profesori deţin diplome de Master în diverse domenii:
 • N. Bacimanova, lect. univ. – filologie,
 • A. Pîrlog, lect. univ. – economie,
 • O. Calina, lect. univ. – științe ale educației,
 • A. Chiosea, lect. univ. – economie,
 • L. Diaconu, lect. sup. univ. – filologie,
 • S. Apachița, lect. univ. – filologie,
 • S. Hîrbu, lect. sup. univ. – economie,
 • L. Panainte, lect. univ. – economie,
 • S. Bacinschii, lect. univ. – filologie.
5 profesori își fac studiile de doctorat:
 • A. Pîrlog, lect. univ. – economie,
 • S. Vasilachi, lect. univ. – filologie,
 • S. Apachița, lect. univ. – pedagogie,
 • L. Diaconu, lect. sup. univ. – pedagogie,
 • S. Hîrbu, lect. sup. univ. – filologie.
1 profesor își face studiile de master:
 • N. Hioară, lect. univ. – filologie.

Tradiţional, în cadrul departamentului îşi desfăşoară lucrările Seminarul metodic al cărui obiectiv major este perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale profesorilor, sporirea calităţii predării-învăţării-cercetării-evaluării în contextul cerinţelor SMC, în scopul implementării standardelor europene şi practicilor avansate din domeniu.

De-a lungul anilor, în cadrul Seminarului metodic profesorii au abordat numeroase subiecte din perspectiva didacticii, precum: ,,Implementarea noilor tehnologii în procesul metodico-didactic”, ,,Rolul evaluării şi autoevaluării în procesul metodico-didactic”, “Rolul comunicării în eficientizarea procesului metodico-didactic”, ,,Limba străină pentru scopuri specifice – continuitate și inovaţie”, ,,Rolul limbilor străine în formarea tinerilor specialiști”, „Diversitatea lingvistică – factor al dezvoltării europene” ,,Activizarea şi intensificarea activităţii formabililor”, „Tehnologia instruirii limbilor străine”, ,,Noi perspective în didactica limbilor străine”, ,,Calitatea în predarea limbilor străine”, ,,Procesul de predare-învățare-evaluare a limbilor străine în contextul pregătirii academice”, „Calitate, inovație și networking în predarea-învățarea limbilor străine” etc.

O activitate complexă, care implică multă responsabilitate, este îmbunătăţirea continuă a programelor analitice a disciplinelor obligatorii şi la libera alegere, a criteriilor de elaborare a testelor formative, subiectelor pentru evaluarea finală, identificarea surselor bibliografice relevante etc. La şedinţele Secțiilor de limba engleză, franceză și germană sunt puse în discuție conținuturile programele analitice ale disciplinelor predate la departament, în vederea actualizării lor, sunt minuţios studiate lucrările metodico-didactice elaborate de către profesorii departamentului, fiind ulterior recomandate spre publicare. De asemenea, sunt analizate şi evaluate orele demonstrative realizate de profesori în contextul participării la concursul pentru ocuparea posturilor vacante etc.

În cadrul departamentului Limbi Moderne au fost organizate numeroase mese rotunde cu diverse genericuri: „Diversitatea lingvistică – factor al dezvoltării europene”; „Cadrul European comun de referinţă în contextul său politic şi educativ”; ,, Rolul factorului lingvistic în formarea viitorilor economiști” „Profilul profesorului eficient”, ,, Comunicarea didactică – intervenție educațională complexă”, ,,Conflictul în comunicarea didactică”, ,,Psihopedagogia – știință și artă”, ,,Activitatea individuală a studenților: modalități practice de abordare”, ,,Direcții inovative în lingvo-didactica modernă”, „Activitatea instructiv-educativă a îndrumătorilor grupelor academice. Realizări şi perspective”, ,,Educarea omului de azi pentru ziua de mâine”, „Abordarea comunicativă și abordarea acţională în predarea limbilor moderne de afaceri: realități și perspective”. În acest an universitar, masa rotundă va viza „Instruirea online – o nouă abordare a procesului de predare-învățare”.

Aceste manifestaţii au devenit o platformă de discuţii, schimburi de păreri, la care participă activ atât membrii departamentului, cât și invitați de la alte departamente din ASEM.

Departamentul Limbi Moderne s-a implicat în organizarea manifestărilor științifico-didactice și la nivel internațional. Pe data de 7 aprilie 2012 a avut loc Conferința Internațională cu genericul „Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea: realizări și perspective” organizată de membrii departamentului. Partenerii oficiali ai evenimentului au fost: ASEM, ASE București, Alianța Franceză din Moldova, Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional ACCELS Moldova, Centrul de Resurse pentru Predarea Limbii Engleze ETRC, Rețeaua Internațională de Resurse și Educație iEARN, Centrul Lingvistic American. Rezultatele cercetărilor participanților la conferință au fost ulterior publicate in culegerea științifică “Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea: realizări şi perspective: conf. intern., 7 apr. 2012. Chișinău: ASEM, 2012, ISBN 978-9975-75-624-2.

Astfel, grație rezultatelor obținute în urma activității științifice realizate de către membrii Departamentului Limbi Moderne, profesorii au posibilitate de a îmbogăți arsenalul de strategii utilizate în sala de studii și să contribuie la eficientizarea cercetărilor continue în cadrul învățământului superior.