Activitatea științifică

Lista monografiilor si manualelor publicate
DE PROFESORII DEPARTAMENTULUI BUSINESS INTERNAȚIONAL
ÎN PERIOADA 2008-2018

1. Monografii

 • 1.1. Monografii monoautor
 1. HARCENCO, D. Piața valorilor mobiliare în abordare investițională prin prisma globalizării. Ch.: ASEM, 2012. ISBN 978-9975-75-592-4. 13,5 c.a.
 2. CRUDU, Rodica, Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Chişinău, ASEM, 2011, 248 p, 11,08 c.a., ISBN 978-9975-75-566-5.
 3. ȘIȘCAN, Z.. Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului strategic şi cros-cultural în contextul megatendinţelor socio-economice. Chişinău, Editura ASEM, 2009. – 350 p. – 16,55 c. a. –  ISBN 978-9975-75-470-5
 4. LOBANOV, Natalia. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale. Chişinău, 2008, 325 p., 15,67 c.a. ISBN 978-9975-75-598-6
 • 1.2. Monografii colective
 1. CHISTRUGA, B., CRUDU, R., HARCENCO, D., OSMATESCU, A., POPA, M., BRAȘOVSCHI-VELENCIUC, V. Necesitatea reformării politicilor de creștere economică în Republica Moldova. Chişinău, Ed. ASEM, 2013, 12,2 c.a., ISBN 978-9975-75-630-3.
 2. CHISTRUGA, B., SECRIERU, A., PISANIUC, M., LOPOTENCO, V., CRUDU, R., POPA, M. Creșterea economică durabilă prin asigurarea stabilității sistemului financiar.  Chişinău, Ed. ASEM, 2013, 9,0 c.a., ISBN 978-9975-75-643-3.
 3. CHISTRUGA, B., PISANIUC, M., DODU – GUGEA, L., SÎRBU, O., BRAȘOVSCHI-VELENCIUC, V., HARCENCO, D. Integrarea şi cooperarea economică regională.  Chişinău, 2010, 10,8 c.a., ISBN 978 – 9975-75-545-0
 4. CRUDU, Rodica, Chapter 4. Business Environment for Development of Enterprises in the Republic of Moldova. In: Vemic, Milan (editor),Strategic Optimization of Medium – Sized Entrepreses in the Global Market. ICI Global, Hershey PA, USA, 2018,p 68- 91, 1,5 c.a., ISBN 9781522557845
 5. CRUDU, R., GRÓDEK-SZOSTAK, Z., KOTULEWICZ-WISIŃSKA, K. Support for the development of start-up entrepreneurship in Poland and Moldova.  In: MAKOWIEC, M., MIKUŁA, B., PIETRUSZKA-ORTYL, A. Selected management problems in the knowledge-based economy – entrepreneurship and innovative behavior. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakow 2018, p.31-42, 0,63 c.a., ISBN: 978-83-946633-6-0.
 6. HACHI M, MATEI C., SAINSUS V. Formarea populației Republicii Moldova (studiu istorico-demografic). Chișinău, „Artpoligraf”, 2017, 340 p., 22 c.a. ISBN 978-9975-75-883-3.
 7. HACHI M, MATEI C., Evoluția demografică a Republicii Moldova. Chiținău, ASEM, 2014, 210 p. 18 c.a. ISBN 978-9975-75-716-6.
 8. LOBANOV, N., ZUBCO, R. Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în condițiile globalizării economice. Chişinău, 2016, 280 p., 13,6 c.a. ISBN 978-9975-75-843-7 de dezvoltareîncad
 9. LOBANOV, N., DELEU, C. Diminuarea decalajelor noilor pieţe emergente din Europa Centrală şi de Sud-Est. Chişinău, 2012, 275 p., 10 c.a. ISBN 978-9975-75-613-6
 10. DODU – GUGEA, L., GRIBINCEA, A.  Competitivitatea ţărilor Europei Centrale şi de Est. Chişinău,  2010, 160 p., 3,5 c.a. , ISBN  978-9975-9930-7-4   
 11. MATEI, C., MÂTCU, M.; SAINSUS, V.; HACHI, M. Situaţia demografică, utilizarea resurselor de forţă de muncă şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din R. Moldova. Ch.: ASEM, 2009. 234 p. ISBN 978-9975-75-485-9.
 12. MÂTCU, M.; HACHI, M. Populaţia rurală a Republicii Moldova: cercetări geodemografice. Ch.: ASEM, 2008. 243 p. ISBN 978-9975-75-421-7.
 13. MATEI, C.; MÂTCU, M.; SAINSUS, V.; HACHI, M. Rolul oraşelor mici în dezvoltarea complexului agroindustrial al Republicii Moldova. Ch.: ASEM, 2008. 166 p. ISBN 978-9975-75-390-6.
 • 1.3. Culegeri internaționale de articole științifice
 1. CHISTRUGA, B., ȘIȘCAN, Z. (Coords.) Actual Issues of World Economy (The International Collection of Scientific Articles). Chisinău, ASEM, 2012. – 221 p.  ISBN978-9975-75-606-8.
 2. ŞIŞCAN Z., LYSZCZARZ H., MACHACZKA K. (Scientific Editors). Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. – Cracow-Chisinau, 2014.-Vol.II.-235 p. – Polish ISBN 978-83-937642-1-1, RM ISBN 978-9975-75-701-0

2. Manuale

 • 2.1. Manuale pentru învăţământul universitar
 1. CHISTRUGA, B., LOBANOV N. (coordonatori), PISANIUC M., DODU-GUGEA L., CRUDU R., HARCENCO D., POPA, M. HACHI M., CHIȘCĂ M., BRASOVSCHI-VELENCIUC V. Economie mondială și integrare europeană. Chișinău, 2016, ASEM,29,7 c.a, ISBN 978-9975-75 806-2.
 2. CHISTRUGA, B., POSTICA C. (coordonatori), LOBANOV N., PISANIUC M., DODU-GUGEA L., CRUDU R., HARCENCO D., POPA, M. HACHI M, CIUMAC C Economie mondială. Chișinău, 2013, ASEM, ISBN 978-9975-666-2, 48,75 c.a.
 3. CRUDU, R. Integrarea economică şi economia Uniunii Europene. Ch.: ASEM, 2015, 393 p., 35 c.a., ISBN 978-9975-75-739-3.
 4.  ȘIȘCAN, Z.; ȘIȘCAN, N.; ULIAN, G. Tema XI. Doctrina noii economii. p.p.172-198. – 1, 5 c. a.  În: Istoria și metodologia științei economice. Manual aprobat de Senatul USM.- Chișinău: CEP USM 2016.-220 p. ISBN 978-9975-71-871-4
 • 2.2. Suporturi de curs / Note de curs / (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)
 1. CRUDU, R.Politici inovaționale ale Uniunii Europene. Suport de curs. Ch: ASEM, 2017, 103p., 9,60 c.a., ISBN 978-9975-75-865-9.
 2. ЛОБАНОВ, Н. Мировая экономика и европейская интеграция. Курс лекций. Кишинэу, 2017, 295 p., 12,08 c.a. ISBN 978-9975-75-848-2
 3. LOBANOV, N.Tehnici de comerț exterior. Curs universitar. Chișinău, 2016, 143 p., 16,0 c.a. ISBN 978-9975-75-827-7
 4. LOBANOV, N., POPA, M. Integration et économie de l’Union Européenne. Cours universitaire, Chisinau, 2015,  ASEM, 254 p., 7,63c.a., ISBN 978-9975-75-751-5.
 5. LOBANOV, N.Tranzacţii comerciale internaţionale. Curs universitar. Chișinău, 2012, 266 p., 15,67 c.a. ISBN 978-9975-75-598-6
 6. HACHI, M., SOCHIRCĂ, E. Geografia populaţiei. Note de curs. Chișinău, Biotehdesigh, 2012. – 192 p. ISBN 978-9975-4372-8-8.
 7. MATEI, C., MÂTCU, M., SAINSUS, V., HACHI, M., MATEI. A. Geoeconomie. Note de curs, ediţia a doua. Chișinău, ASEM, 2010. 266 p.
 8. DODU – GUGEA, L. Politica de concurență a Uniunii Europene. Note de curs pentru masteranzi. 122 p. Soros 2012. 5 c.a.

3. Alte materiale didactice

 1. MOLDOVANU G., LOBANOV N., PISANIUC M., DODU-GUGEA, L., HACHI M., POPA, M. Management des affaires pour les filières francophones. București 2015, 20,5 c. a. ISBN 978-606-505-870-5
 2. LOBANOV, N., HACHI, M., PÂNZARI, L., COCOŞ, I. Integrare economică şi economie europeană: suport bibliografic (reader). Chişinău, Soros Moldova, 2011, 143 p., 10 c.a.
 3. CHISTRUGA B., LOBANOV, N. Programa Examenului de doctorat la specialitatea 18.00.14 „Economie Mondială; Relaţii Economice Internaţionale”. Chişinău, 2009, 1,1 c.a.
 4. SARBU, O., CRUDU, R., Institutii și politici UE. Impressum, Chisinau 2015, 50 p., 1,7 c.a., ISBN 978-9975-4035-9-7
 5. SARBU, O., CRUDU, R., Finanțarea UE – Ghidul începătorului. Impressum, Chisinau 2015, 49 p., 1,7 c.a., ISBN 978-9975-4035-8-0
 6. CRUDU, R., SARBU O., COȘCIUG, C., SIMCIUG, E.,   Specifica țintă a triunghiului cunoașterii în Republica Moldova. Chișinău, Impressum, 2016, 73p., 4,25 c.a., ISBN 978-9975-3069-9-7.
 7. ȘIȘCAN, Z. The Contemporary Methodological Approaches to the World Economy as Innovation System. În: Actual Issues of World Economy (The International Collection of Scientific Articles). Chisinău, ASEM, 2012. p.31-39. – 0, 6 c. a.  ISBN978-9975-75-606-8.
 8. ȘIȘCAN, Z. Evolution of Organizational Structures of Transnational Companies. În: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. – Cracow-Chisinau, 2014.-Vol.I, p. 205-214. – 0, 71 c. a.  Polish ISBN 978-83-937642-2-8, RM ISBN 978-9975-75-700-3
 9. ȘIȘCAN, Z. The Impact of Socio-economic Megatrends upon Social Systems and Business Development (Methodological aspect of Study). In: ECOFORUM, 2016, vol. 5, nr. 2, pp.89-96. ISSN 2344-2174. – 2,15 c.a. (Indexed in DOAJ, EBSCO, Econlit, Ulrich ș.a.)
 10. SHISHCAN,Z., ROITMAN,I. Paradigmatic Approach to the Evolution of Tourism as a Form of International Economic Relations. În: ECOFORUM, Volume 6, Issue 3(13), 2017, ISSN 2344 – 2174. – 1,7 c.a. (Indexed in DOAJ, EBSCO, Econlit, Ulrich ș.a.)
 11. SHISHCAN, Z.KAIM, M. The Perspectives of Green Economy in the Republic of Moldova under the Impact of Ecologization World Economy Megatrend. În: Eastern European Journal of Regional Studies, Volume 3,Isssue 2, December, 2017, p.p.44-52. – 0,86 c. a.  ISSN 1857-436X.